تمدید علامت تجاری

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود، متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که به دلیل قصور و کوتاهی مالکین برندها این مدت قانونی منقضی و در اثر سوء استفاده افرادی سودجو برند مورد نظر از مالکیت صاحبین برند خارج میگردد و موجب اخلال در تجارت افراد می گردد و حتی در مواردی برای تراضی با افراد سودجو مبالغ کلانی پرداخت میگردد .

با توجه به نکات مذکور بهتر است که مالکین برندها جهت جلوگیری از سوء استفاده نام تجاری خود شش ماه قبل از انقضای تاریخ ده ساله علامت تجاری با در دست داشتن اصل گواهینامه ده ساله علامت تجاری و مدارک هویتی و ثبتی مالک به علاوه کارت بازرگانی در صورت لاتین بودن علامت و جواز وپروانه فعالیت خود نسبت به تمدید برند خود اقدام نمایند. .