مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری

شخص حقیقی

1-کپی شناسنامه

2-کارت ملی

3-کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

4-کپی مجوز فعالیت (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی

1-کپی شناسنامه

2-کارت ملی

3-کپی روز نامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)

4-کپی مجوز فعالیت (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

5-کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)